Strona główna / Procedury wyboru

Procedury wyboru

Wybór oraz ocena operacji w ramach ogłaszanych konkursów dokonywane będą zgodnie z poniżej zamieszczonymi Procedurą wyboru i oceny operacji oraz w przypadku realizacji projektów grantowych Procedurą wyboru i oceny grantobiorców, które określają szczegółowe zasady naborów, udostępniania do wiadomości publicznej protokołów z posiedzeń wraz z informacjami o wynikach oceny. We wszystkich przypadkach dokonywane będą one na kartach oceny.

Karta 1 stanowiąca załącznik do procedur – Ocena możliwości dokonania wyboru operacji/zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu stanowi etap pierwszy oceny, za pomocą którego operację kwalifikuje się, bądź nie, do etapu II oceny. Etap I weryfikuje możliwość ubiegania się o wsparcie i spełnienie kryteriów formalnych. Etap II obejmuje Ocenę spełniania przez operację/zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR, dokonywanego na Karcie 2 stanowiącej załącznik do procedur o których mowa wyżej.

Operacja, która zakwalifikowała się do etapu II obligatoryjnie musi przejść pozytywnie ocenę formalną wniosku, tj. należy stwierdzić, czy oceniana operacja wpisuje się w zakres tematyczny przedsięwzięcia oraz czy jest zgodna z zapisami LSR. Oceny na II etapie dokonuje się w oparciu o punktowe kryteria wyboru. Dla każdego typu przedsięwzięć opracowano Kartę 2. Różnice w zapisach w tych dokumentach wynikają z faktu, iż kryteria są uzależnione od rodzaju operacji, a ocenie poddane zostaną tylko i wyłącznie kwestie ściśle z nią związaną (zgodne z jej charakterem).

Procedura wyboru i oceny operacji

Procedura wyboru i oceny grantobiorców