Strona główna / Ogłoszenia o naborze wniosków / Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 20/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 20/2020

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości 80 000,00 PLN na jednego Beneficjenta. Środki finansowe z tytułu pomocy będą wypłacane w dwóch transzach (80% i 20%) zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o wdrażaniu LSR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 14.07. – 28.07.2020 r.

Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach konkursu nr 20/2020 na przedsięwzięcie LSR pod nazwą 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych wynosi ogółem 194 792,40 €  po kursie 4,00 zł co daje 779 169,60 PLN.

W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje odpowiadające § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zakres ten realizuje LSR dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na lata 2014-2020 przez: Cel ogólny nr: 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój gospodarczy regionu, Przedsięwzięcie nr: 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2020.
 2. Regulamin naboru wniosków nr 20/2020.
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składających wnioski w ramach naboru 20/2020.
 4. Aktualne wzory wniosków.
 5. Tabele pomocnicze do Biznesplanu.
 6. Lokalne kryteria wyboru operacji.
 7. Oświadczenia do wniosku potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
 8. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.
 9. Klauzula RODO stanowiąca załącznik do wniosku.
 10. Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.
 11. Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru.
 12. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.
 13. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 14. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.
 15. Procedura oceny i wyboru operacji.
 16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 21/2022

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie …