Strona główna / Stowarzyszenie / Wpływ stowarzyszeń z obszaru działania LGD – Dorzecze Wisły na rozwój społeczności lokalnej

Wpływ stowarzyszeń z obszaru działania LGD – Dorzecze Wisły na rozwój społeczności lokalnej

Działalność stowarzyszeń z gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany odgrywa nieocenioną rolę w rozwoju społeczności lokalnych. Przez swoje zaangażowanie w różnorodne projekty i inicjatywy, organizacje te wspierają dobro wspólne członków społeczności, angażując mieszkańców i tworząc więzi społeczne.

Dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły intensyfikacji uległo funkcjonowanie stowarzyszeń, które z roku na rok posiadają coraz większe doświadczenie i odważniej sięgają po środki na dofinansowanie swoich projektów. W tym artykule przyjrzymy się, jak stowarzyszenia z powiatu staszowskiego wpływają na dobro wspólne społeczności lokalnych w kontekście skorzystania ze środków europejskich wdrażanych za pośrednictwem naszej LGD.

W ramach obecnej perspektywy finansowej 2016-2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stowarzyszenia miały możliwość wzięcia udziału w projektach konkursowych i grantowych. Dzięki wsparciu ze środków z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, stowarzyszenia z naszego regionu miały możliwość realizowania wielu ciekawych inicjatyw. Projekty stanowiły ważny bodziec dla stowarzyszeń, których działalność mogła być czasami ograniczona brakiem środków finansowych. Dlatego wychodząc naprzeciw tym trudnościom, zadecydowano m.in. o dofinansowaniu projektów do 100% kosztów kwalfikowalnych.

Projekty grantowe o charakterze miękkim związane były z organizacją wydarzeń takich jak festyny, warsztaty, kursy czy zawody sportowe. Inicjatywy miały na celu rozwijanie umiejętności mieszkańców, promowanie aktywności społecznej oraz budowanie więzi społecznych. Dzięki nim mieszkańcy mieli szansę wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych relacji, kultywowania lokalnych tradycji oraz wzmacniania lokalnej tożsamości.

Ponadto stowarzyszenia otrzymały również wsparcie finansowe w formie grantów inwestycyjnych, które umożliwiły im zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń. Jest to istotne, ponieważ dzięki odpowiednio wyposażonym siedzibom, stowarzyszenia mogą wzmocnić swój potencjał, skuteczniej i efektywniej realizować swoje cele, a także zapewniać mieszkańcom dostęp do nowych możliwości i usług.

Na przedsięwzięcia związane z projektami grantowymi (miękkie i inwestycyjne) dla stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły przeznaczyła 1 328 861 zł. W ramach tych środków zrealizowano 7 naborów grantowych, w których złożono 94 wnioski. 61 stowarzyszeń zostało wybranych do realizacji swoich grantów, w których zrealizowano dla lokalnej społeczności 215 wydarzeń, a także doposażono w sprzęt 26 stowarzyszeń. To potwierdza dużą aktywność stowarzyszeń oraz ich gotowość do podejmowania inicjatyw na rzecz swojej społeczności.

Należy również wspomnieć o projektach konkursowych związanych z infrastrukturą niekomercyjną, w których stowarzyszenia, przy budżecie 1 055 576 zł, miały możliwość złożyć swoje wnioski w 5 naborach konkursowych. Zgłoszono łącznie 11 projektów, z których 7 zostało zrealizowanych. W efekcie, na terenie naszej LGD powstało aż 32 nowe obiekty infrastruktury, które służą mieszkańcom jako miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji. To m.in. siłownie zewnętrzne, boiska sportowe, altany rekreacyjne, tężnia solankowa oraz place zabaw. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy zyskali nowe przestrzenie, które sprzyjają zdrowemu stylowi życia, integracji oraz spędzaniu wolnego czasu w sposób aktywny i przyjemny. To sprawia, że obszar naszej LGD staje się bardziej atrakcyjny dla odwiedzających, co przekłada się na rozwój lokalnej gospodarki.

Podsumowując, tylko w obecnym okresie programowania 2016-2023 organizacje pozarządowe otrzymały łącznie pomoc w wysokości przekraczającej 2 384 437 zł (brawo!).

W nadchodzącej perspektywie finansowej, którą rozpoczniemy w 2024 r. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029, stowarzyszenia z gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany ponownie będą miały możliwość skorzystania ze środków. Będą mogły kontynuować swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej, inwestować w rozwój infrastruktury, organizować różnorodne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i sportowe. Dzięki temu obszar w dalszym ciągu będzie miejscem, gdzie rozwój społeczności wiejskich idzie w parze z integracją i budowaniem relacji międzyludzkich.

Kierujemy wielkie słowa uznania za dotychczasową współpracę do wszystkich stowarzyszeń z naszego obszaru działania. Zarówno tym, którym udało się otrzymać dofinansowanie, jak i tym którym się nie udało. Kto nie próbuje ten nie zyskuje. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo z nami w dalszym ciągu współpracować z takim samym entuzjazmem jak dotychczas, angażując przy tym i inspirując lokalną społeczność. Dziękujemy.

Rola LGD – Dorzecze Wisły w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

15 lat Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Siła w działaniu dla lokalnego rozwoju

Dnia 9 października 2023 roku przypadła ważna rocznica dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. …