Strona główna / Rozwój działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej

1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych

Finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy

Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą

Wartość min. dofinansowania: 25 001,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 200 000,00 zł

Poziom dofinansowania: do 70%

Warunek otrzymania pomocy:

 1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 2. utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Monitoring: suma działalności gospodarczych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia. Monitoring na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje powstanie nowych miejsc pracy, co przeniesie się na spadek bezrobocia.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.


ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY POMOCY

O pomoc może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będący:

 • osobą fizyczną, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2),
 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie „podejmowanie działalności gospodarczej”.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki wskazane powyżej, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 1. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013).
 2. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022.
 3. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.
 4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące\Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”.
 5. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
 6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
 7. Podmiot ten wykaże, że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 8. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Biznesplan, zawiera co najmniej:

 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych,
 • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować,
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy,
 • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

Biznesplan, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na stronie internetowej województwa. 

POMOC JEST PRZYZNAWANA JEŻELI

 1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
 3. Utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 4. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w poddziałaniu „podejmowanie działalności gospodarczej” albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w poddziałaniu „podejmowanie działalności gospodarczej”.
 5. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w poddziałaniu „tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Przepisu pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.

Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do innej operacji. Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa,

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta. 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły wynosi 200 000,00 zł. Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 70%. 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 • ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
  – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. 

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168. 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 

WARUNKI WYPŁATY ŚRODKÓW

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

 1. Zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.
 2. Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie.
 3. Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

 • poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
 • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego,
 • uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013,

POMOC NA OPERACJE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŚLI:

Działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana, jako:

 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach.
 2. Górnictwo i wydobywanie.
 3. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie.
 4. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków.
 5. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.
 6. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych.
 7. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.
 8. Produkcja metali.
 9. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli.
 10. Transport lotniczy i kolejowy.
 11. Gospodarka magazynowa.

Kryteria wyboru operacji

Harmonogram planowanych naborów

Lokalna Strategia Rozwoju

Rozporządzenie Wsparcie wdrażania operacji

Wzory wniosków