Z ostatniej chwili
Strona główna / Stowarzyszenie / Warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny

W dniu 7 lutego 2019 r. w „Zajeździe pod Dębami” w Zawidzy odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej (on-going) poświęcony bieżącej analizie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, przedsiębiorcy, członkowie organów decyzyjnych i członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły Łukasz Orłowski, który rozpoczął od przedstawienia planów związanych z naborami wniosków o przyznanie pomocy finansowej w bieżącym roku, przedstawił również raporty z naborów wniosków w roku poprzednim, raporty z animacji lokalnej i projektów współpracy oraz dane statystyczne na temat doradztwa biura LGD i wnioski ze złożonych ankiet.  

W dalszej części warsztatu analizowano m.in. osiągnięte wskaźniki i przewidywane zagrożenia Strategii, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków czy adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Na podstawie przedstawionych zestawień danych LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok. 

Do głównych celów Strategii należy: pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu oraz wzrost kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania. 

W czasie warsztatów poruszano także tematy dotyczące wsparcia finansowego, jakie oferuje LGD – Dorzecze Wisły: Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru działania LGD?Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 

Po zakończeniu warsztatu refleksyjnego odbyło się szkolenie dla członków Rady LGD, Zarządu i pracowników biura LGD – Dorzecze Wisły z tematyki „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych”.  

Wszystkim uczestnikom zarówno warsztatu refleksyjnego jak również szkolenia serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo. 

Organizowanie warsztatu refleksyjnego jest zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.). 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Bonus 480 000,00 zł dla LGD – Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków została nominowana do nagrody za sprawną realizację …