Strona główna / Stowarzyszenie / Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej LGD – Dorzecze Wisły

Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej LGD – Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły na podstawie zapisu wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawia raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ewaluację zewnętrzną dla naszej LGD i pozostałych w woj. świętokrzyskim  przeprowadził niezależny ewaluator – Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych.  Raport końcowy syntetycznie i przekrojowo omawia otrzymane wyniki badania. Rekomendacje przedstawione w raporcie są sformułowane na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, mających pokrycie w informacjach prezentowanych w raporcie końcowym.

W nawiązaniu do rekomendacji przedstawionych w raporcie Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w kolejnej perspektywie finansowej w dalszym ciągu będzie dużą uwagę skupiała na przedsięwzięciach związanych z tworzeniem działalności gospodarczej. Niewątpliwie również zwrócimy uwagę na zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz dodatkowe wsparcie kobiet w kontekście zaliczenia seniorów i kobiet do grup defaworyzowanych. LGD z uwagi na dość szczegółowo rozbudowany plan komunikacji w obecnym okresie programowania, planuje zdecydowanie uogólnić jego konstrukcję.  Ponadto doprecyzowane zostanie  kryterium innowacyjności, którego definicja nie była jednoznaczna. Z pewnością będziemy kontynuować operacje związane z dedykowaniem środków służących dalszej integracji społecznej i wzmacnianiu poczucia jedności i tożsamości mieszkańców naszego obszaru działania tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Dalej będziemy wspierać lokalnych liderów i działaczy w NGO, a także aktywizować społeczność lokalną. Tak jak w obecnej perspektywie finansowej, tak i w kolejnej planujemy w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowych kanałów informacji, aby trafiać do różnych grup odbiorców. Efektem dobrze prowadzonej kampanii informacyjnej w obecnej perspektywie finansowej jest choćby fakt, że dotychczas LGD udzieliła ponad 1058 bezpłatnych indywidualnych porad a nasi mieszkańcy złożyli do biura LGD  200 wniosków na łączną kwotę 13 365 331 zł czyli 188% w stosunku do posiadanych środków (nasz budżet na wdrażanie LSR wynosił 7 090 000 zł). To wskazuje jak duża była potrzeba środków i jakie było zaangażowanie podmiotów w realizację pomysłów służących rozwojowi naszego regionu. LGD – Dorzecze Wisły w nowym rozdaniu 2021-2027 planuje realizację więcej niż jednego projektu współpracy ze sprawdzonymi, solidnymi i rzetelnymi partnerami.

Raport w wersji elektronicznej PDF zamieszczono poniżej.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

15 lat Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Siła w działaniu dla lokalnego rozwoju

Dnia 9 października 2023 roku przypadła ważna rocznica dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. …