Strona główna / Informacje ogólne / Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

31 października br. weszły w życie przepisy nakładające na kolejne podmioty obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), czyli systemu, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad poszczególnymi podmiotami.

Dotychczas obowiązek ten spoczywał na:

1) spółkach jawnych;
2) spółkach komandytowych;
3) spółkach komandytowo-akcyjnych;
4) spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
4a) prostych spółkach akcyjnych;
5) spółkach akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 58  Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 815) m.in. fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą również zobowiązane do zgłaszania informacji do CRBR.

KTO JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba posiadająca faktyczny wpływ na działalność danego podmiotu i w przypadku stowarzyszeń takimi osobami są członkowie zarządu stowarzyszenia.

GDZIE I KIEDY NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, klikając w kafelek „Utwórz zgłoszenie”.  

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

KARY ZA NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z OBOWIĄZKU

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia do CRBR w wyznaczonym terminie może skutkować nałożeniem surowych kar. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego, czy też  podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1 000 000 zł.

Kara może zostać nałożona również na beneficjenta rzeczywistego, który nie poda osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji lub poda niewłaściwe dane. W takiej sytuacji beneficjent naraża się na karę w wysokości do 50 000 zł.

Źródło: czarnoziemnasoli.pl

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Mamy to! Nasza strategia została wybrana do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2029

Szanowni Państwo, czekaliśmy na tę informację od kilku miesięcy! Przygotowana przez nasze stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju została wybrana do realizacji …