Strona główna / Przygotowanie LSR 2021-2027 / Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Dokument będzie m.in. wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do naszego Stowarzyszenia tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. W każdej gminie zorganizujemy spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Razem zadecydujmy o przyszłości Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.

W ramach prac przygotowawczych na przełomie czerwca i lipca br. zaplanowaliśmy spotkania z mieszkańcami w każdej z pięciu gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą dla naszego stowarzyszenia pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR na lata 2021-2027.

Program spotkań z mieszkańcami gmin zrzeszonych będzie zawierał następujące elementy:

  1. Co to jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?;
  2. Prezentacja efektów wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły w latach 2009 – 2022;
  3. Możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027;
  4. Analiza SWOT obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR – wskazanie mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  5. Identyfikacja problemów, które uczestnicy postrzegają w swojej gminie i na obszarze wsparcia LSR – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  6. Propozycje celów i działań rozwiązujących najważniejsze problemy na obszarze gminy/obszaru wsparcia LSR.

Przedmiotem konsultacji będzie partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach PROW, przy udziale mieszkańców obszaru i przy wsparciu zespołu LGD-DW, ekspertów oraz lokalnych liderów. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikują mocne i słabe strony obszaru  gminy oraz zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT).  Wypowiedzą się również na temat problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Na tej podstawie wspólnie zostaną określone najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania strategii.

Po zakończeniu konsultacji społecznych w gminach zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Raport zostanie zaprezentowany podczas otwartej debaty we wrześniu, podczas której zostaną wypracowane kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR. Przewiduje się większą niż dotychczas specjalizację i ukierunkowanie na osiągnięcie tylko najistotniejszych celów LSR.

Harmonogram spotkań będzie podany do publicznej wiadomości w czerwcu. Z góry dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju!

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. …